Càritas Parroquial

Càritas Calella forma part, juntament amb totes les altres Càritas Parroquials del Bisbat de Girona, de Càritas Diocesana de Girona. Aquesta és una entitat de l’Església Catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té per missió treballar per la justícia social, tot acollint les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social. Atenem especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant, denunciant i incidint en les causes de la pobresa. Per això col·laborem amb altres entitats i instem l’Administració a assumir les seves responsabilitats envers els col·lectius més desafavorits.

Organització
Càritas Calella es compon d’una Junta Gestora i el conjunt dels voluntaris. La Junta està formada per sis membres que es reuneixen mensualment: Cinto Busquet, consiliari; Maria Rosa Comas Marrè, secretària; Margarita Valls Hernando, coordinadora voluntaris; Pep Vidal Passols, tresorer; Sònia Pruna Juan, responsable del rober i encarregada de l’acollida; Jordi Torruella Hernàndez, administrador; Carme Vilageliu Nadal, coordinadora del T.A.L.C. i del programa Apadrina un avi. Els voluntaris que realitzen els nostres serveis són 72 persones en aquests moments.

Serveis
Actualment a la nostra ciutat oferim els següents serveis: acollida, habitatges, assessoria jurídica, distribució d’aliments, rober de segona mà, tallers d’inserció lingüística i cultural i algunes activitats relacionades amb la gent gran. També durant l’any fem diverses campanyes per col·lectes.

Comparteix